Search

Issue
Title
Authors
Comparative evaluation of endosurgical and open intervention in newborns with duodenal obstruction
Mokrushina O.G., Razumovskiy A.Y., Shumikhin V.S., Levitskaya M.V., Nagornaya J.V., Smirnova S.V., Halafov R.V., Petrova L.V., Koshko O.V., Emirbekova S.K.
One-stage transcrotal orchidopexy in bilateral inguinal cryptorchidism in children
Akramov N.R., Khaertdinov E.I., Pospelov M.S., Rakhmatullaev A.A., Isroilov A.A.
Efficiency of 3D imaging in children with abdominal echinococcosis
Minaev S.V., Gerasimenko I.N., Bykov N.I., Grigorova A.N., Timofeev S. ., Doronin F.V., Rubanova M.F., Mischvelov A.E.
Factors contributing to the late diagnosis of appendicitis in children: the results of a retrospective study
Yanitskaya M.Y., Kharkova O.A., Markov N.V., Zolotarev N.V.
Situs inversus totalis in combination with hiatal hernia and hereditary hemolytic anemia in a 4-year-old child: A case report
Sharipov A.M., Mukhiddinov N.D., Rahmatova R.A., Mazabshoev S.A.
Difficulty in diagnosing and treating a child with multisystem inflammatory syndrome: a Case report
Tulokhonova J.S., Obarchuk O.G., Averina I.A.
Use of indocyanine green in the resection of renal cysts in children
Kozlov Y.A., Poloyan S.S., Marchuk A.A., Rozhanski A.P., Byrgazov A.A., Kovalkov K.A., Kapuller V.M., Narkevich A.N., Muravev S.A.
Diagnostics and surgical management of periampullary duodenal duplication cysts in children: a report of cases
Sokolov Y.Y., Tumanyan G.T., Efremenkov A.M., Omarova Z.R., Koshurnikov O.Y., Gogichaeva A.A.
Experience of laparoscopic drainage of posttraumatic intramural hematomas of duodenum in children
Sokolov Y.Y., Stonogin S.V., Korovin S.A., Tumanyan G.T., Allakhverdiyev I.S., Shapkina A.N., Kaufov M.H.
LAPAROSKOPIChESKAYa VAZOPEKSIYaV LEChENII VROZhDENNOGO GIDRONEFROZA
Kozlov Y.A., Poloyan S.S.
Results of treatment of fifty children with persistent cloaca in one center
Mokrushina O.G., Shumikhin V.S., Levitskaya M.V., Chundokova M.A., Halafov R.V., Shugina J.V., Petrova L.V., Koshko O.V., Emirbekova S.K.
Endosurgical treatment of premature infants with inguinal hernias
Kozlov Y.A., Krasnov P.A., Baradieva P.J., Zvonkov D.A., Ochirov C.B.
LAPAROSCOPIC SPLENOSCOPY IN CHILDREN WITH TORSION OF THE FLOATING SPLEEN
Sokolov Y.Y., Korovin S.A., Olkhova E.B., Akopyan M.N., Shuvalov M.E., Stonogin S.V., Sidneva E.N.
ACUTE APPENDICITIS AND APPENDICULAR PERITONITIS
Tursunov K.T., Ormantaev A.K., Ruziddinov D.B., Rakhmanov M.A., Sagymbaeva A.A.
INORODNYE TELA TERMINAL'NOGO OTDELA PODVZDOShNOGO KIShEChNIKA (MAGNITY-ShARIKI)
Ulugmuratov A.A., Kurbanov Z.Z., Mavlyanov F.S., Mavlyanov S.K.
VARIANTY NARUShENIYa FORMIROVANIYa POLA U DETEY S PROKSIMAL'NOY GIPOSPADIEY (SOVREMENNYE PODKhODY K DIAGNOSTIKE)
Volod'ko E.A., Okulov A.B., Burkin A.G., Mirakov K.K., Gadzhiev T.V., Sangare K.D., Brovin D.N., Anikiev A.V.
Video-assisted percutaneous hernia sac suturing: a new technique of inguinal hernia repair in children
Pavlushin P.M., Gramzin A.V., Krivosheenko N.V., Koinov Y.Y., Chikinev Y.V.
LAPAROSCOPIC TREATMENT OF GASTRIC TRICHOBEZOAR
Shidakov I.H., Kalniyazov B.M., Voytkovsky A.E.
EFFICACY OF LAPAROSCOPIC TECHNIQUES IN CHILDREN WITH DIVERTICULUM OF MECKEL
Korovin S.A., Dzyadchik A.V., Allakhverdiev I.S., Zykin A.P., Sokolov Y.Y.
LAPAROSCOPIC-ASSISTED BOWEL RESECTION IN PATIENTS WITH BURKITT'S LYMPHOMA
Vrublevsky S.G., Trunov V.O., Kondratchik K.L., Bronin G.O., Briling S.R., Golovanev Y.B., Poddubny G.S., Sulavko Y.P., Mordvin P.A.
LAPAROSKOPIChESKOE LEChENIE MAL'ROTATsII U NOVOROZhDENNYKh
Trofimov V.V., Mokrushina O.G., Shumikhin V.S., Khalafov R.V., Erokhina N.O., Petrova L.V.
Diseases of the gallbladder in children — modern view of pediatric surgeon (systematic review)
Peter S., Kozlov Y.A.
CONGENITAL NON-PARASITIC LIVER CYSTS IN CHILDREN
Kozlov Y.A., Rasputin A.A., Baradieva P.J., Ochirov C.B., Rasputina N.V., Us G.P., Kuznetsova N.N., Kononenko M.I.
A CASE OF LAPAROSCOPIC CORRECTION OF A DIAPHRAGMATIC HERNIA IN A 5-YEAR-OLD CHILD
Parshikov V.V., Karpova I.Y., Obryadov V.P., Rozhdenkin E.A.
THORACOSCOPIC AORTOSTERNOPEXY
Kozlov Y.A., Novozhilov V.A.
LAPAROSKOPIChESKIE VMEShATEL'STVAPRI SOLIDNYKh PSEVDOPAPILLYaRNYKh OPUKhOLYaKh PODZhELUDOChNOY ZhELEZY U DETEY
Ryabov A.B., Poddubnyy I.V., Trunov V.O., Khizhnikov A.V., Imanalieva A.A., Manzhos P.I.
Laparoscopy in the management of a child with giant pseudocyst of the greater omentum
Razin M.P., Kulaeva A.S., Lapshin V.I., Baturov M.A.
MODERN APPROACHES TO THE SURGICAL TREATMENT OF BILIARY ATRESIA
Razumovskiy A.Y., Ratnikov S.A.
LAPAROSCOPIC TREATMENT IN GIRLS WITH ADNEXAL TORSION
Korovin S.A., Dzyadchik A.V., Galkina Y.A., Sokolov Y.Y.
CONTEMPORARY DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF INTUSSUSCEPTION CHILDREN
Momynkulov A.O., Tursunkulov B.S., Ruzuddinov D.B., Kartalova D.F., Kryuchkov V.A.
LAPAROSKOPIChESKAYa NEFRONOSOKhRANYaYuShchAYa REZEKTsIYa MONOLATERAL'NOY NEFROBLASTOMY
Poloyan S.S., Akhaladze D.G., Kozlov Y.A.
MODIFIED SINGLE-SIDED LAPAROSCOPIC EXTRAVESICAL ANTIREFLUX OPERATION
Dubrov V.I., Bondarenko S.G., Kagantsov I.M.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DIFFERENT METHODS OF SURGICAL TREATMENT IN CHILDREN WITH ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION
Smolentsev M.M., Razin M.P., Sukhikh N.K.
OPYT KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa DETEY S OSLOZhNENNYM APPENDITsITOM
Korovin S.A., Dzyadchik A.V., Timokhovich E.V., Lyubanskaya S.Y.
Gastric duplication cyst with localization in the pancreas in children
Sokolov Y.Y., Efremenkov A.M., Zykin A.P., Tumanova E.L., Omarova Z.R., Antonov D.V., Akhmatov R.A.
INCARCERATED INGUINAL HERNIAS IN CHILDREN
Kozlov Y.A., Novozhilov V.A., Baradieva P.Z., Zvonkov D.A., Ochirov C.B.
LAPAROSCOPY IN CHILDREN WITH PATHOLOGY OF THE PANCREAS
Sokolov Y.Y., Tumanyan G.T., Olkhova E.B., Donskoy D.V., Shuvalov M.E., Akopyan M.K., Vilesov A.V., Zykin A.P.
OSOBENNOSTI KhIRURGIChESKOGO LEChENIYaI REABILITATsIYa DEVOChEK, PERENESShIKh OPERATIVNOE LEChENIE PO POVODU PEREKRUTA PRIDATKOV MATKI
Kozlova N.G., Rumyantseva G.N., Gorshkov A.Y., Chislova D.S.
Idiopathic omentum infarction in children — the law of "paired cases": cases report
Shidakov I.H., Kalniyazov B.M., Urusova M.N.
Laparoscopic anastomosis of the small intestine in the presence of atresia caused by intrauterine invagination
Kozlov Y.A., Rasputin A.A., Baradieva P.J., Ochirov C.B., Kapuller V.M., Cheremnov V.S.
ENDOCHIRURGICAL TREATMENT OF CHILDREN WITH LYMPHANGOMAS OF RARE LOCALIZATION
Bataev S.M., Afaunov M.V., Ignatyev R.O., Zurbaev N.T., Fedorov A.K., Bogdanov A.M., Molotov R.S., Ludikova M.Y., Oleynikova Y.V., Smirnova S.E.
ПОВТОРНЫЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ
, , , , ,
LAPAROSKOPIChESKIE ANASTOMOZYU PATsIENTOV S ATREZIYaMI KIShEChNIKA
Kozlov Y.A., Poloyan S.S.
Laparoscopic resection of a bladder diverticulum in children
Kagantsov I.M., Sizonov V.V., Dubrov V.I., Bondarenko S.G., Shmyrov O.S., Akramov N.R., Pirogov A.V., Kulaev A.V., Svarich V.G.
A RARE CAUSE OF ABDOMINAL PAIN SYNDROME IN A 9-YEAR-OLD GIRL
Labuzov D.S., Tarasov A.A., Savchenkov A.L.
THE INTERRELATION BETWEEN THE SYSTEMIC INFLAMMATORY RESPONSE AND TYPE OF NUTRITION SUPPORT CURRENT OF SYSTEM INFLAMMATORY RESPONSE IN CHILDREN WITH EARLY ADHESIVE OBSTRUCTION UNDERGOING SURGERY
Mironov P.I., Sataev V.U.
1 - 46 of 46 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies