LAPAROSKOPIChESKAYa GERNIORAFIYa PRI BEDRENNOY GRYZhE U DETEY - PDF (Russian)


Copyright (c) 2021 Koshurnikov O.Y., Potapenko V.Y., Lukashina N.A., Migacheva L.V., Ognev S.I.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies