SOVREMENNYE TEKhNIChESKIE ASPEKTY KhIRURGIChESKOY KORREKTsII GRYZhI PIShchEVODNOGO OTVERSTVIYa DIAFRAGMY U DETEYS TYaZhELYMI NEVROLOGIChESKIMI ZABOLEVANIYaMI - PDF (Russian)


Copyright (c) 2020 Li I.B -., Stepanova N.M., Strashinskiy A.S., Kaygorodova I.N., Sapukhin E.V., Dmitrienko A.P., Perlovskaya V.V., Stal'makhovich V.N.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies