DIFFERENTsIROVANNYY PODKhOD ANTENATAL'NOYDIAGNOSTIKI I POSTNATAL'NOY KORREKTsII GIDRONEFROZA U NOVOROZhDENNYKh I DETEY GRUDNOGO VOZRASTA - PDF (Russian)


Copyright (c) 2020 Levitskaya M.V., Mokrushina O.G., Shumikhin V.S., Gurevich A.I., Yudina E.V., Erokhina N.O., Sergeeva S.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies