TsENTR KhIRURGII NOVOROZhDENNYKh NA FUNKTsIONAL'NOY OSNOVE KAK EFFEKTIVNAYa MODEL' OKAZANIYa POMOShchI NOVOROZhDENNYM S VROZhDENNYMI POROKAMI RAZVITIYa - PDF (Russian)


Copyright (c) 2021 Baboshko P.G., Bazaliy V.N., Tsareva V.V., Bastrakova D.G., Sofina N.V., Nikitin D.K.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies