OPYT KhIRURGIChESKIKh VMEShATEL'STV PRI KOL'TsEVIDNOY PODZhELUDOChNOY ZhELEZE U DETEY STARShEGO VOZRASTA - PDF (Russian)


Copyright (c) 2020 Sokolov Y.Y., Efremenkov A.M., Shuvalov M.E., Utkina T.V., Mitrofanova I.K., Antonov D.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 - 81892 от 24.09.2021 г.


This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies