DEMONSTRATsIYa KLINIChESKOGO SLUChAYa:SLOZhNYY VARIANT UDALENIYa VNELEGOChNOGO SEKVESTRAU MAL'ChIKA S LEVOSTORONNEY LOZhNOY DIAFRAGMAL'NOY GRYZhEY ShchELI BOGDALEKA - PDF (Russian)


Copyright (c) 2020 Sar A.S., Sokolov Y.Y., Khaspekov D.V., Prutova O.R., Kuznetsova E.V., Korovin S.A., Rogacheva O.A., Gogichaeva A.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies