VOZMOZhNOST' PRIMENENIYa NEOUMBILIKAL'NOY PLASTIKI U NOVOROZhDENNYKh S OMFALOTsELE NEBOL'ShIKh RAZMEROV - PDF (Russian)


Copyright (c) 2020 Koynov Y.Y., Gramzin A.V., Krivosheenko N.V., Pavlushin P.M., Tsyganok V.N., Chikinev Y.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies