DIFFERENTsIROVANNYE PODKhODY K DIAGNOSTIKE I LEChENIYu DETEY S BOLYaMI V KOLENNOM SUSTAVE - PDF (Russian)


Copyright (c) 2020 Rasskazov L.V., Ivanov Y.N., Murga V.V., Marasanov N.S., Shchelochenkova T.D., Shalatonov N.N., Yagudin G.T.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies