ZNAChENIE INDEKSA DILATATsII MOChETOChNIKA I POKAZATELEY DOPPLEROGRAFIChESKOY VIZUALIZATsII DISFUNKTsIIURETOROVEZIKAL'NOGO SEGMENTA V OTsENKE STEPENI PUZYRNO-MOChETOChNIKOVOGO REFLYuKSA U DETEY - PDF (Russian)This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies