ZNAChENIE INDEKSA DILATATsII MOChETOChNIKA I POKAZATELEY DOPPLEROGRAFIChESKOY VIZUALIZATsII DISFUNKTsIIURETOROVEZIKAL'NOGO SEGMENTA V OTsENKE STEPENI PUZYRNO-MOChETOChNIKOVOGO REFLYuKSA U DETEY - PDF (Russian)


Copyright (c) 2020 Negmatova K.N., Rostovskaya V.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies