ISKUSSTVENNAYa VYSOKOChASTOTNAYa VENTILYaTsIYa LEGKIKh PREDOPERATsIONNOY PODGOTOVKE BOL'NYKh S VROZhDENNOYDIAFRAGMAL'OY GRYZhEY - PDF (Russian)


Copyright (c) 2020 Katsupeev V.B., Rozin B.G., Chepurnoy M.G., Chepurnoy G.I., Maleeva T.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies