KLINIChESKOE NABLYuDENIE INVAGINATsII KIShEChNIKA POSLE OPERATsII SKROTOTOMIYa REVIZIYa MOShONKIS RAZVITIEM V POSLEOPERATsIONNOM PERIODE GEMORRAGIChESKOGO VASKULITA U REBENKA - PDF (Russian)


Copyright (c) 2020 Kadyrkulov A.Z., Nakipov R.N., Nasybullin M.N.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies