PNEVMOVIZIKOSKOPIChESKAYa I LAPAROSKOPIChESKAYa REZEKTsIYa DIVERTIKULA MOChEVOGO PUZYRYa U DETEY - PDF (Russian)


Copyright (c) 2020 Kagantsov I.M., Sizonov V.V., Dubrov V.I., Bondarenko S.G., Shmyrov O.S., Akramov N.R., Pirogov A.V., Kulaev A.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies