SLUChAY SOChETANNOY TRAVMY S POVREZhDENIEMPODZhELUDOChNOY ZhELEZY I PERELOMOM POZVONOChNIKA U REBENKA 10 LET - PDF (Russian)


Copyright (c) 2020 Gilyazova G.R., Shangareeva R.K., Absalyamova N.T., Strepetkov E.V., Kotrikov E.B., Salimgareev A.A., Chendulaeva I.G., Nigamet'yanov R.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 - 81892 от 24.09.2021 г.


This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies