MODIFITsIROVANNYY METOD VVEDENIYa MOChETOChNIKOVYKh KATETEROV - STENTOV S OTKRYTYM KONTsOM POD KONTROLEMUL'TRAZVUKOVOGO ISSLEDOVANIYa - PDF (Russian)


Copyright (c) 2020 Avrasin A.L., Rumyantseva G.N., Kartashev V.N., Burchenkova N.V., Medvedev A.A., Dolinina M.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies