OPTIMIZATsIYa ARTROSKOPIChESKOGO VOSSTANOVLENIYa PEREDNEY KRESTOOBRAZNOY SVYaZKI U DETEYPODROSTKOVOGO VOZRASTA - PDF (Russian)


Copyright (c) 2020 Avramenko V.V., Salikhov M.R., Kemkin V.V., Vasil'eva O.N.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies