SLUChAY USPEShNOY OSTANOVKI KROVOTEChENIYa METODOM KATETERNOY EMBOLIZATsII SOSUDA PRI RODOVOY TRAVME PEChENI U NOVOROZhDENNOGO - PDF (Russian)


Copyright (c) 2021 Shestakova E.V., Yanitskaya M.Y., Ivanenko A.N., Ozyabkina E.N., Zelenskiy V.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies