VROZhDENNYE RETsIDIVNYE I PRIOBRETENNYE GRYZhI DIAFRAGMY U DETEY. PRIChINY I KhIRURGIChESKAYa TAKTIKA - PDF (Russian)


Copyright (c) 2021 Topilin O.G., Sokolov Y.Y., Khaspekov D.V., Ayrapetyan M.I., Mironova I.K., Kovachich A.S.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies