INTRAOPERATsIONNYE IZMENENIYa KROVOTOKA GONADY PRI VROZhDENNOM KRIPTORKhIZME U DETEY - PDF (Russian)


Copyright (c) 2021 Savchenkov A.L., Tarasov A.A., Labuzov D.S., Kiselev I.G., Stepanov V.N., Abrosimova T.N., Korenevskaya K.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies