DRENIROVANIE BRYuShNOY POLOSTI U DETEY S APPENDIKULYaRNYM PERITONITOM - PDF (Russian)


Copyright (c) 2021 Rumyantseva G.N., Gorshkov A.Y., Marchenok A.A., Kartashev V.N., Portenko Y.G., Mikhaylova S.I., Kuznetsov V.N., Petrunichev V.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies