ENDOSKOPIChESKAYa KORREKTsIYa PUZYRNO-MOChETOChNIKOVOGO REFLYuKSA U DETEY I PROFILAKTIKA VOZMOZhNYKh OSLOZhNENIY - PDF (Russian)


Copyright (c) 2021 Kovarskiy S.L., Menovshchikova L.B., Sklyarova T.A., Zakharov A.I., Nikolaev S.N., Tekotov A.N.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies