KhRONIChESKAYa DUODENAL'NAYa NEPROKhODIMOST' U DETEY, OBUSLOVLENNAYa GEPATODIAFRAGMAL'NOY INTERPOZITsIEY DVENADTsATIPERSTNOY KIShKI - PDF (Russian)


Copyright (c) 2021 Amanova M.A., Razumovskiy A.Y., Kholostova V.V., Kulikova N.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies